خدمات جدید ترجمه

لیست هزینه ترجمه بر اساس کلمه :

 

عربی به فارسی : ۵۵ تومان

فارسی به عربی : ۶۵ تومان

فرانسوی – اسپانیایی – آلمانی ترکی – استانبولی –  به فارسی : ۷۵ تومان

فارسی به فرانسوی – اسپانیایی –  آلمانی  – ترکی – استانبولی  : ۸۵ تومان